Algemene voorwaarden BANDENSERVICE BART BALEN BV

ARTIKEL 1 – TOEPASSELIJKHEID – OVEREENKOMST

 • BANDENSERVICE BART BALEN BV (hierna: “BANDENSERVICE BART BALEN”), met maatschappelijke zetel te 2490 Balen, Puttestraat 21, en met ondernemingsnummer 375.161 en bereikbaar op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 014/31.76.74 is een onderneming die producten en diensten aanbiedt inzake autobanden en toebehoren aan de wagen. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, het vervangen of repareren van de banden, het vervangen of repareren van autobatterijen, het vervangen of repareren van schokdempers, de verkoop en plaatsing van fietsendragers, dakkoffers, sneeuwkettingen, velgen en het bijmaken van nummerplaten.
 • Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op de contractuele relatie tussen BANDENSERVICE BART BALEN en de klant. Zij maken integraal deel uit van de overeenkomst tussen BANDENSERVICE BART BALEN en de klant. Tenzij expliciet anders vermeld in een schriftelijke overeenkomst of bijzondere voorwaarden gesloten tussen BANDENSERVICE BART BALEN en de klant, waarbij deze primeren op onderhavige algemene voorwaarden indien er wordt voorzien in een afwijkende bepaling, kan hiervan niet worden afgeweken. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van de eventuele algemene voorwaarden van de klant.
 • De klant zal kennis kunnen nemen van onderhavige algemene voorwaarden voor het sluiten van de overeenkomst. Na kennisname en aanvaarding ervan, zullen deze algemene voorwaarden op de klant van toepassing zijn.
 • BANDENSERVICE BART BALEN behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden ten allen tijden te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen van toepassing worden op elke nieuwe overeenkomst. Voor lopende overeenkomsten op het ogenblik van de wijziging, blijven de algemene voorwaarden gelden zoals bestaande tijdens de totstandkoming, tenzij de gewijzigde algemene voorwaarden tijdens de duur van de overeenkomst door de klant worden aanvaard.
 • De rechtstreekse leveringen uitgaande van onderaannemers of toeleveranciers gebeuren volgens de voorwaarden van deze laatsten, behoudens uitdrukkelijk anders bepaald in de offerte of orderbevestiging en verstaande zijnde dat de aansprakelijkheid van BANDENSERVICE BART BALEN alleszins begrensd is door onderhavige algemene voorwaarden.
 • De offertes en aanbiedingen van BANDENSERVICE BART BALEN zijn vrijblijvend en worden steeds gemaakt onder alle voorbehoud. Deze offertes en aanbiedingen zijn pas definitief na schriftelijke aanvaarding door BANDENSERVICE BART BALEN.
 • Tenzij de offerte anders vermeldt, is deze geldig gedurende een termijn van 1 uur. Indien de klant pas na het verstrijken van de geldingsduur ingaat op de offerte, is BANDENSERVICE BART BALEN niet gebonden aan de in de offerte weergegeven prijzen en modaliteiten. In dat geval zal BANDENSERVICE BART BALEN de op dat moment geldende prijzen en modaliteiten meedelen aan de klant in een nieuwe offerte. De klant heeft in dat geval de keuze om erop in te gaan of niet.
 • BANDENSERVICE BART BALEN is slechts gehouden tot een middelenverbintenis voor wat de juistheid en/of volledigheid van de aangeboden informatie in offertes, overeenkomsten, orderbevestigingen of op de website betreft en draagt geen aansprakelijkheid voor materiële vergissingen zoals typfouten. Gegevens vermeld in prospectussen, catalogussen, prijslijsten etc. zijn niet bindend voor BANDENSERVICE BART BALEN, behoudens uitdrukkelijk anders bepaald in de orderbevestiging. BANDENSERVICE BART BALEN behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar aanbod van producten en diensten.
 • Het aanbod van goederen en producten geldt zo lang de voorraad strekt. In geval van (tijdelijke) uitputting van de voorraad behoudt BANDENSERVICE BART BALEN zich het recht voor om de opdracht niet te accepteren, dan wel om in soortgelijke goederen en producten te voorzien mits goedkeuring van de klant.
 • Verbintenissen aangegaan door aangestelden van BANDENSERVICE BART BALEN zijn slechts geldig na bevestiging ervan door een bestuurder of bevoegde gevolmachtigde van BANDENSERVICE BART BALEN. De aanvaarding van een opdracht door BANDENSERVICE BART BALEN gebeurt onder voorbehoud van haar (toe)leveranciers waarop zij beroep dient te doen ter uitvoering van de bestelling. Indien een (toe-)leverancier de bestelling weigert, verbinden partijen zich tot het onderhandelen van een alternatief dat voor beide partijen als afdoende wordt geacht. In geval er door de fout van de klant een verkeerde bestelling werd geplaatst bij de (toe-)leverancier, zal BANDENSERVICE BART BALEN hier niet voor aansprakelijk kunnen worden gesteld.
 • Door de ondertekening van een offerte, orderbevestiging, bestelbon of andere overeenkomst verbindt de klant zich definitief. Personen die opdrachten plaatsen voor rekening van derden of met het verzoek ze aan derden te factureren, maken zich sterk voor deze derden en zullen persoonlijk aansprakelijk zijn voor de betaling.
 • Gewenste wijzigingen aan de overeenkomst na de totstandkoming ervan dienen door de klant schriftelijk kenbaar gemaakt te worden en zijn enkel mogelijk na schriftelijke aanvaarding door BANDENSERVICE BART BALEN. Als een verzoek mondeling gebeurt, komt het risico voor het al dan niet uitvoeren van de wijzigingen ten laste van de klant te liggen.
 • Aan de offerte of overeenkomst supplementaire opdrachten of diensten zullen het recht doen ontstaan op additionele vergoeding in hoofde van BANDENSERVICE BART BALEN.
 • BANDENSERVICE BART BALEN behoudt zich het recht voor om een opdracht te weigeren wanneer deze indruist tegen de toepasselijke wettelijke bepalingen, reglementen of overheidsbevelen. Hetzelfde geldt voor wat betreft opdrachten waarvan de inhoud strijdig is met de goede naam of waarden waarvoor BANDENSERVICE BART BALEN

ARTIKEL 2 – ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN

 • Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de verplichtingen van BANDENSERVICE BART BALEN het karakter hebben van een inspanningsverbintenis, tenzij afwijkend overeengekomen. Geringe wijzigingen door BANDENSERVICE BART BALEN in de opdracht die geen afbreuk doen aan de kwaliteit van de werkzaamheden zijn toegestaan. Tenzij anders overeengekomen, behoudt BANDENSERVICE BART BALEN de volledige vrijheid in het aanwenden van materialen. BANDENSERVICE BART BALEN is gerechtigd haar rechten of verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst over te dragen aan derden in onderaanneming.
 • De klant verbindt zich ertoe alle informatie tijdig te verstrekken die noodzakelijk geacht wordt om de opdracht op doeltreffende wijze te kunnen uitvoeren. De klant staat in voor de juistheid en betrouwbaarheid van de verstrekte gegevens en vrijwaart BANDENSERVICE BART BALEN voor alle aanspraken wegens schade voortvloeiend uit het onjuist karakter van de verstrekte informatie en gegevens.

ARTIKEL 3 – TERMIJNEN

 • Indien dit op voorhand bepaald is zal de opdracht pas worden uitgevoerd van zodra de klant overgaat tot betaling van het verzochte voorschot.
 • De uitvoeringstermijn wordt steeds in onderling overleg bepaald, rekening houdende met de omvang en de complexiteit van de opdracht. Deze opgegeven en overeengekomen termijn is steeds als indicatief te beschouwen. Wanneer er geen uitvoeringstermijn werd overeengekomen, zal de opdracht uitgevoerd worden binnen een redelijke termijn, afhankelijk van de beschikbaarheid van de banden.
 • Indien de opdracht door de klant wordt gewijzigd of deze bijkomende opdrachten geeft, die door BANDENSERVICE BART BALEN worden aanvaard, zal de uitvoeringstermijn verlengd worden met de tijd die redelijkerwijze nodig is om deze wijzigingen of bijkomende opdrachten uit te voeren.

ARTIKEL 4 – PRIJZEN EN BETALINGS- VOORWAARDEN

 • Alle prijzen vermeld in de offertes of overeenkomsten, zijn berekend op grond van de aankoopprijs van de banden, transporttarieven, verzekeringstarieven, belastingen, taksen en eventuele invoer- en douanerechten, die van kracht zijn op het ogenblik dat door BANDENSERVICE BART BALEN de overeenkomst wordt goedgekeurd, komt bijgevolg de overeenkomst tot stand. Alle prijzen worden weergegeven in euro (€). In geval deze enige wijziging ondergaan, zal deze verhoging ten laste vallen van de klant. Indien op basis van de aan BANDENSERVICE BART BALEN meegedeelde informatie er een foutief tarief wordt toegepast en BANDENSERVICE BART BALEN hierdoor schade lijdt, zal BANDENSERVICE BART BALEN de klant voor deze schade kunnen aanspreken.
 • In onder meer volgende gevallen is BANDENSERVICE BART BALEN gerechtigd tot het aanrekenen van een meerprijs ten opzichte van de offerte:
 • Uitlijnen van wagens
  • Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bevatten de prijzen niet: het ophalen van afval, dan wel het ophalen of afhalen van ouden banden, het leveren van vervangingsstukken of van enig andere producten nodig voor de levering van de diensten.
  • Indien er geen forfaitaire prijs is vermeld, gelden de eenheidsprijzen. Bij ontstentenis daarvan, geldt het tarief voor gelijkaardige diensten. Wanneer niet alle noodzakelijke en technische gegevens voorhanden zijn bij de prijsopgave, gelden de prijzen onder voorbehoud. Eenheidsprijzen uit de oorspronkelijke offerte gelden niet voor de aanrekening van meerprestaties.
  • Vanaf het ogenblik dat de bestelbon, offerte of orderbevestiging schriftelijk wordt aanvaard door BANDENSERVICE BART BALEN, bestaat er een betalingsplicht in hoofde van de klant aangezien de overeenkomst tussen partijen tot stand is gekomen, dewelke enkel opgeschort mag worden in geval van opzettelijke tekortkomingen in hoofde van BANDENSERVICE BART BALEN en dit beperkt tot het gedeelte van de opdracht waarop de vermeende tekortkoming betrekking heeft. De klant dient in dergelijk geval per schriftelijke kennisgeving het bewijs van deze tekortkoming te leveren voor het verstrijken van de betalingstermijn.
  • De leveringen en diensten zijn contant betaalbaar, per overschrijving, elektronische betaling of bankcheque afhankelijk van de opdracht of dienstverlening. Alle betalingen dienen te gebeuren op het adres van de maatschappelijke zetel van BANDENSERVICE BART BALEN.
  • BANDENSERVICE BART BALEN heeft het recht tot het vragen van een voorschot en het werken met tussentijdse facturatie.
  • Opmerkingen met betrekking tot de factuur dienen uiterlijk binnen de 5 kalenderdagen na de factuurdatum met reden omkleed schriftelijk kenbaar gemaakt te worden aan BANDENSERVICE BART BALEN.
  • Facturen dienen onmiddellijk betaald te worden door particulieren en binnen de 15 dagen na factuurdatum door klant-ondernemingen en dit zonder enige korting of inhouding van welke aard ook. Bij gebreke aan tijdige betaling door klant-ondernemingen heeft BANDENSERVICE BART BALEN vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling recht op moratoire interesten, waarbij de interestvoet gelijk is aan de wettelijke interestvoet overeenkomstig de Wet Betalingsachterstand van 2 augustus 2002. Bij gebreke aan tijdige betaling door de klant-consument houdt BANDENSERVICE BART BALEN zich eraan eerst een kosteloze eerste herinnering te versturen aan de betrokken klant-consument. BANDENSERVICE BART BALEN erkent dat deze eerste herinnering de vorm dient aan te nemen van een ingebrekestelling, die minimaal de gegevens bevat zoals bepaald in art. XIX.2 § 3 WER. BANDENSERVICE BART BALEN dient hierna een wettelijke wachttermijn te respecteren van ten minste veertien kalenderdagen, dewelke ingaat vanaf de derde werkdag na verzending van de herinnering aan de consument per post, of in geval van elektronische verzending vanaf de kalenderdag die volgt op de dag waarop de herinnering elektronisch werd overgemaakt aan de klant-consument. BANDENSERVICE BART BALEN behoudt zich het recht om na het verstrijken van deze termijn de moratoire interesten, waarbij de interestvoet gelijk is aan 10%, te kunnen vorderen. Bovendien zal voor de klant-consument pas na het volbrengen van bovenstaande formaliteiten het factuurbedrag verhoogd kunnen worden ten titel van forfaitaire schadeloosstelling, en dit rekening houdend met de begrenzingen zoals bepaald in art. XIX. 4 WER. Voor de klant-ondernemingen zal bij niet-betaling op vervaldag het factuurbedrag met 10% verhoogd worden ten titel van forfaitaire schadeloosstelling. Dit forfaitair bedrag geldt als vergoeding voor de buitengerechtelijke invorderingskosten veroorzaakt door de niet-betaling en onverminderd het recht van BANDENSERVICE BART BALEN om een vergoeding te vorderen voor andere schadeposten die niet louter veroorzaakt zijn door de niet-betaling. Bovendien zal bij laattijdige betaling het resterende saldo van de overeenkomst integraal en onmiddellijk opeisbaar worden. Hetzelfde geldt voor de overige, nog niet vervallen facturen, dewelke eveneens onmiddellijk opeisbaar worden. Gedeeltelijke betalingen zullen eerst worden aangewend ter dekking van de kosten, schadevergoedingen en intresten om daarna in mindering te worden gebracht van de hoofdsaldi.
  • BANDENSERVICE BART BALEN is gerechtigd bij gebreke aan tijdige betaling de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, doch mits eenvoudige kennisgeving op te schorten, dan wel met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder enig recht op schadevergoeding in hoofde van de klant. BANDENSERVICE BART BALEN is verder gerechtigd om schuldvorderingen ten opzichte van de klant te compenseren met eventuele financiële vorderingen van de klant opzichtens BANDENSERVICE BART BALEN, ook indien er geen samenhang voorhanden is.
  • BANDENSERVICE BART BALEN kan in geval van een vermoeden van insolvabiliteit van de klant schriftelijk om een behoorlijke waarborg van betaling verzoeken. Indien hieraan geen gevolg wordt gegeven, behoudt BANDENSERVICE BART BALEN zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst te schorsen in afwachting van een behoorlijke waarborg van betaling. Bij gebreke aan behoorlijke waarborg van betaling, heeft BANDENSERVICE BART BALEN het recht de overeenkomst te ontbinden en de reeds geleverde prestaties en voorziene materialen te factureren en dit zonder enige gehoudenheid tot schadeloosstelling in hoofde van de klant.

ARTIKEL 5 – LEVERING, AFHALING, EIGENDOMSVOOR-, BEHOUD, RISICO EN AANVAARDING WERKEN

 • De levering gebeurt ex works, tenzij anders overeengekomen. De goederen worden steeds beschouwd als zijnde ontvangen en aanvaard in de magazijnen van BANDENSERVICE BART BALEN. De risico’s verbonden aan de goederen, waaronder diefstal, beschadiging of verlies, komen integraal ten laste van de klant vanaf het ogenblik van levering.
 • Het vervoer van goederen geschiedt altijd, zelfs in geval van franco verkoop of van transport uitgevoerd door BANDENSERVICE BART BALEN, op risico van de klant. De klant neemt zo nodig een transportverzekering. Voor levering aan derden op verzoek van de klant ligt de verantwoordelijkheid uitsluitend bij de klant.
 • Alle verrichtingen in verband met de verzending (vervoer, verzekering, douaneformaliteiten, aflevering, etc.) geschieden voor rekening van en op verantwoordelijkheid van de klant die verplicht is het geleverde te controleren bij ontvangst en eventueel verhaal te doen op de vervoerder, ook ingeval van franco verzending. Indien BANDENSERVICE BART BALEN zelf zorg dient te dragen voor de verzending van de door haar te leveren goederen, dan geschiedt zulks voor rekening van en op risico van de klant waarbij BANDENSERVICE BART BALEN zich ertoe zal inspannen zulks te doen plaatsvinden aan een aanvaardbaar kostprijs, behoudens uitdrukkelijk anders bepaald in de orderbevestiging. De verplaatsingskosten dewelke noodzakelijk mochten blijken bij de levering van goederen en/of diensten worden door BANDENSERVICE BART BALEN aan gangbare tarieven doorgerekend aan de klant.
 • Indien de klant de goederen of diensten op de overeengekomen leveringsdatum of -termijn niet in ontvangst kan nemen en er geen sprake is van overmacht bewezen door de klant, heeft BANDENSERVICE BART BALEN het recht om, na verloop van 5 dagen vanaf het verzenden van een aangetekende brief kosten aan te rekenen en de overeenkomst te ontbinden. Hierbij wordt door BANDENSERVICE BART BALEN een schadevergoeding aangerekend.
 • Eigendomsvoorbehoud: BANDENSERVICE BART BALEN blijft eigenaar van alle in het kader van de dienstverlening aangewende of geleverde goederen en materialen tot de integrale betaling, kosten en interesten inbegrepen, van de klant. De klant is ertoe gehouden het aldus in bewaring gehouden materiaal te verzekeren tegen alle mogelijke risico’s en voor waardevermindering te behouden. BANDENSERVICE BART BALEN behoudt zich het recht voor mits eenvoudige kennisgeving de goederen en materialen terug te nemen indien de klant zijn betalingsverbintenis niet tijdig naleeft, zelfs indien er zich reeds incorporatie, vermenging of verwerking met andere goederen heeft voorgedaan, en dit alles op kosten van de klant. Het is de klant niet toegestaan om de goederen te vervreemden of deze in pand te geven zolang de integrale prijs niet is betaald, op straffe van overtreding van artikel 491 van het Strafwetboek.
 • Het werk wordt als beëindigd beschouwd als de installaties of goederen klaar zijn voor gebruik of afname door de klant. BANDENSERVICE BART BALEN brengt de klant van de beëindiging op de hoogte, waarna het risico sowieso overgaat op de klant. Bij gebreke aan uitdrukkelijke schriftelijke afwijzing binnen 5 dagen na de beëindiging, wordt de aanvaarding geacht stilzwijgend te zijn gebeurd. Betaling of deelbetalingen zonder voorbehoud van facturen die betrekking hebben op de betreffende werken, kunnen worden beschouwd als stilzwijgende aanvaarding.

ARTIKEL 6 – GARANTIE, GEBREKEN EN AANSPRAKELIJKHEID

 • Op de klant-consument zijn dwingende bepalingen van toepassing met betrekking tot de garantie bij verkoop, waarvan niet kan worden afgeweken. Er wordt verwezen naar art. 1649bis e.m. art. 1649nonies Oud Burgerlijk Wetboek. Op grond van deze dwingende bepalingen is BANDENSERVICE BART BALEN jegens de klant-consument aansprakelijk voor elk conformiteitsgebrek dat bestaat bij de levering van consumptiegoederen en dat zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar vanaf de levering. BANDENSERVICE BART BALEN is enkel gehouden tot deze garantie wanneer de klant aan al zijn betalingsverbintenissen heeft voldaan, zonder dat hierdoor de garantietermijn kan verlengd worden.
 • De garantie van de klant-consument vervalt in geval van abnormaal gebruik, afwezigheid van onderhoud zoals door een goede huisvader, beschadiging door een externe oorzaak, (zelfs de kleinste) wijziging van of tussenkomst op de goederen door een klant of derde. De garantie omvat niet de vervanging door slijtage, beschadiging ten gevolge van nalatigheid, onvoldoende controle en toezicht, gebrekkig onderhoud, verkeerd gebruik, etc. De garantie geldt evenmin voor onderdelen met snelle slijtage wegens hun aard of gebruik en snelle slijtage omwille van corrosie, en evenmin voor banden dewelke niet gehomologeerd zijn door het eigen merk, het foutief uitlijnen van de auto door derden, slijtage van producten of onderdelen van voertuigen dewelke niet zijn verkocht door BANDENSERVICE BART BALEN, of andere schadelijke inwerkingen van vloeistoffen, elektrische spanningsverschillen, stoffige omgevingen, etc. Voor de redenen vermeld in onderhavig artikel 6.2 kan BANDENSERVICE BART BALEN dan ook niet aansprakelijk worden gesteld, noch door de klant-consument, noch door de klant-ondernemer.
 • BANDENSERVICE BART BALEN zal niet instaan voor gebreken die zichtbaar zijn en die de klant zelf heeft kunnen waarnemen. De kennisgeving van niet-conformiteit of zichtbare gebreken dient te gebeuren door middel van een met reden omkleed schriftelijk schrijven, inclusief foto’s. Bij gebreke aan (tijdige) reactie, wordt de klant geacht akkoord te gaan met de geleverde werkzaamheden, en kan de klant geen aanspraak maken op een schadevergoeding. Voor gebreken die tijdig werden gemeld en die gegrond blijken, beschikt zij over een termijn van 30 dagen om tegemoet te komen aan de vermeende tekortkoming, alvorens de klant beroep kan doen op diens overige rechten (ontbinding, schadevergoeding etc.).
 • De klant is verplicht BANDENSERVICE BART BALEN te verwittigen binnen de 3 dagen vanaf het ogenblik dat een tekortkoming of gebrek wordt vastgesteld of men zich hiervan bewust geweest moest zijn. Dit door middel van een met reden omkleed schrijven, inclusief foto’s. Bij gebreke aan (tijdige) reactie, wordt de klant geacht akkoord te gaan met de geleverde werkzaamheden, en kan de klant geen aanspraak maken op een schadevergoeding. Voor gebreken die tijdig werden gemeld en waarvan BANDENSERVICE BART BALEN meent dat deze gegrond zijn, beschikt zij over een termijn van 30 dagen om tegemoet te komen aan de vermeende tekortkoming, alvorens de klant beroep kan doen op diens overige rechten (ontbinding, schadevergoeding etc.). BANDENSERVICE BART BALEN is verder enkel gehouden tot vrijwaring voor de verborgen gebreken van de verkochte goederen, die deze ongeschikt maken tot het gebruik waartoe men ze bestemt, of die dit gebruik zodanig verminderen dat de klant, indien hij de gebreken gekend had, de goederen niet zou hebben gekocht.
 • BANDENSERVICE BART BALEN kan slechts aansprakelijk worden gesteld voor opzet, zware fout of voor die van aangestelden of lasthebbers, fraude of bedrog, alsook voor het niet uitvoeren van de essentiële verbintenissen die het voorwerp van de overeenkomst uitmaken.
 • Indien de klant zelf in de benodigde materialen voorziet of er op vraag van de klant materialen of producten aangekocht dienen te worden bij leveranciers anders dan de leveranciers waar BANDENSERVICE BART BALEN gebruikelijk beroep op doet, draagt BANDENSERVICE BART BALEN geen enkele aansprakelijkheid voor afwijkingen in deze goederen.
 • In geval van aansprakelijkheid in hoofde van BANDENSERVICE BART BALEN blijft de vergoedbare schade beperkt tot directe materiële schade die het rechtstreekse gevolg zijn van een eigen fout overeenkomstig artikel 6.1. en is de schadevergoeding beperkt tot het bedrag waarvoor de door BANDENSERVICE BART BALEN afgesloten verzekering tussenkomst verleent, dan wel tot * van de offerteprijs, met een maximum van € *, indien de verzekering geen dekking verleent. BANDENSERVICE BART BALEN is niet aansprakelijk voor vermogensschade, letselschade, indirecte schade of gevolgschade. Op eerste verzoek kan aan de klant/opdrachtgever een verzekeringsattest worden bezorgd. Dit attest bevat algemene informatie m.b.t. de door BANDENSERVICE BART BALEN afgesloten burgerlijke aansprakelijkheidspolis.
 • Iedere vordering van de klant (bijv. inzake gebreken en/of schadevergoeding en/of aansprakelijkheid) dient te worden ingesteld binnen een termijn van 3 maanden nadat de feiten waarop deze vordering wordt gebaseerd gekend waren door de klant of redelijkerwijze gekend konden zijn.

ARTIKEL 7 – OVERMACHT

 • In geval van tijdelijke overmacht worden de verplichtingen

van BANDENSERVICE BART BALEN onder deze overeenkomst, ofwel geschorst of beperkt gedurende de periode van overmacht zonder enige aansprakelijkheid in hoofde van BANDENSERVICE BART BALEN, dan wel worden de materialen vervangen door gelijkaardige materialen.

 • Onder overmacht dient te worden verstaan: elke onvoorzienbare

en onvermijdbare gebeurtenis onafhankelijk van de wil van BANDENSERVICE BART BALEN die een onoverkomelijk beletsel uitmaakt voor de nakoming van diens verbintenis, zoals, maar niet beperkt tot pandemie, langdurige ziekte, overlijden, wilde staking of lockdown, vertraging in aanlevering of uitputting van materialen, het niet tijdig opleveren van werken door andere aannemers waarvan BANDENSERVICE BART BALEN afhankelijk is, extreme weersomstandigheden, faillissement leverancier, het niet ter beschikking zijn van water of elektriciteit, technische storing, embargo’s, wettelijke verplichtingen, terrorisme of oorlog.

 • Indien door overmacht de overeenkomst gedurende zes maanden, niet kan uitgevoerd worden en aldus niet meer als tijdelijk aanzien kan worden, hebben zowel BANDENSERVICE BART BALEN als de klant het recht om de overeenkomst door middel van aangetekend schrijven te herzien of te beëindigen, zonder dat schadevergoeding verschuldigd is aan de andere partij. De klant is gehouden tot het vergoeden van alle door BANDENSERVICE BART BALEN tot op dat ogenblik geleverde prestaties en gemaakte kosten. In het geval de overmacht te wijten is aan de uitputting van materialen of het faillissement van leveranciers is BANDENSERVICE BART BALEN in afwijking van hetgeen in deze bepaling werd opgenomen, gerechtigd om in een vervanging door gelijkwaardige materialen te voorzien. BANDENSERVICE BART BALEN zal de klant hiervan in kennis stellen, dewelke op zijn beurt het recht heeft om bezwaar te uiten, waarna er in onderling overleg naar een oplossing toe gewerkt zal worden.

 

ARTIKEL 8 – BEËINDIGING OVEREENKOMST: ANNULERING – ONTBINDING

 • Indien de overeenkomst door de klant eenzijdig, geheel of

deels, uitdrukkelijk of impliciet, voortijdig opgezegd wordt, heeft BANDENSERVICE BART BALEN van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling recht op 1) betaling door de klant van de reeds uitgevoerde werkzaamheden, de reeds door BANDENSERVICE BART BALEN gemaakte kosten en de reeds geleverde materialen, en 2) bijkomend een door de klant te betalen beëindigingsvergoeding voor de gederfde winst.

 • De klant kan de overeenkomst met BANDENSERVICE

BART BALEN na het versturen van een aangetekende ingebrekestelling waarin een ultieme respijttermijn wordt gegund aan BANDENSERVICE BART BALEN, zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst en zonder vergoeding noch inachtneming van een opzeggingstermijn ontbinden, in geval van een ernstige contractuele wanprestatie door BANDENSERVICE BART BALEN.

 • BANDENSERVICE BART BALEN kan de overeenkomst met de klant met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, zonder vergoeding, schadeloosstelling of inachtneming van een opzeggingstermijn ontbinden, in geval van een ernstige contractuele wanprestatie door de klant. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de volgende punten niet-limitatief zullen worden beschouwd als ernstige contractuele wanprestatie: de niet-betaling van het voorschot en/of de facturen van BANDENSERVICE BART BALEN, het niet tijdig verschaffen van de noodzakelijke informatie voor de uitvoering van de opdracht, fraude, verduistering, slechtmaking van BANDENSERVICE BART BALEN door de klant, faillissement, liquidatie, kennelijk onvermogen of vermoeden van insolvabiliteit van de klant. Het recht van BANDENSERVICE BART BALEN om de overeenkomst in dit geval te ontbinden, laat diens recht op vergoeding van de reeds uitgevoerde werkzaamheden en aangeleverde materialen onverlet.
 • In geval van ontbinding van de overeenkomst verbindt de klant zich ertoe de geleverde materialen en goederen binnen de 24 uur terug te geven. In geval van niet-teruggave binnen deze termijn, zal BANDENSERVICE BART BALEN de goederen mogen terugnemen zonder enige gerechtelijke formaliteit of tussenkomst. De klant verklaart hiertoe uitdrukkelijk toestemming te geven.

ARTIKEL 9 – ZEKERHEDEN EN PAND

9.1.   Tot waarborg van de betaling van de door de klant aan BANDENSERVICE BART BALEN verschuldigde sommen in hoofdsom, rente en kosten, geeft de klant ten voordele van BANDENSERVICE BART BALEN in pand:

9.2.   Al zijn huidige en toekomstige schuldvorderingen opzichtens BANDENSERVICE BART BALEN (Als schuldenaar van de schuldvordering(en), erkent BANDENSERVICE BART BALEN uitdrukkelijk kennis te nemen van het pand.

9.3.   Al zijn huidige en toekomstige schuldvorderingen op derden, uit welke hoofde ook. Bedoelt worden onder meer vorderingen van de klant uit handelscontracten, vorderingen van de klant uit hoofde van prestaties en diensten, vorderingen van de klant uit opbrengsten van roerende of onroerende goederen, vorderingen van de klant uit hoofde van pensioenen, vorderingen voortvloeiend uit de beroeps- en handelsactiviteit van de klant, vorderingen van de klant op bank- of andere financiële instellingen, vorderingen van de klant in contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid, vorderingen van de klant uit hoofde van verzekeringen, vorderingen van de klant op de overheid en andere publiekrechtelijke rechtspersonen, vorderingen van de klant met betrekking tot de sociale zekerheid. Voormelde opsomming is exemplatief.

9.4.   Het pand op schuldvorderingen maakt de klant inningsonbevoegd.

9.5.   BANDENSERVICE BART BALEN is ertoe gerechtigd om de debiteur van de verpande schuldvordering(en) van zijn klant in kennis te stellen van de verpanding, en alles te doen om dit pand tegenwerpelijk te maken aan derden, dit op kosten van de klant die de schuldvordering(en) in pand gaf.

9.6.   Op eerste verzoek van BANDENSERVICE BART BALEN deelt de klant alle nuttige informatie mee die BANDENSERVICE BART BALEN in staat stelt om tot inning van de verpande schuldvordering(en) over te gaan.

9.7.   BANDENSERVICE BART BALEN zal de uit hoofde van de verpande schuldvordering(en) verschuldigde sommen rechtstreeks kunnen innen opzichtens de debiteur van de verpande schuldvordering(en), zonder voorafgaande ingebrekestelling van deze laatste.

9.8.   Indien de klant nalaat om binnen de 14 dagen vanaf het eerste verzoek van BANDENSERVICE BART BALEN alle nuttige informatie m.b.t. de identiteit van de debiteur van de verpande schuldvordering(en) te verschaffen, houdt dit een toerekenbare niet-nakoming door de klant uit, dewelke zonder voorafgaande ingebrekestelling aanleiding kan geven tot een ontbinding van rechtswege van de overeenkomst lastens de klant, onverminderd het recht van BANDENSERVICE BART BALEN op een forfaitaire schadevergoeding van tweehonderdvijftig (€ 250,00).

9.9.   Het akkoord met onderhavige algemene voorwaarden veronderstelt de toelating en het mandaat aan BANDENSERVICE BART BALEN om, bij gebreke aan kennisgeving binnen de 14 dagen vanaf het eerste verzoek door BANDENSERVICE BART BALEN de relevante informatie omtrent de schuldvorderingen van de klant op te vragen bij de Ontvanger van de BTW.

ARTIKEL 10 – PRIVACY EN GEGEVENS- BESCHERMING

10.1. BANDENSERVICE BART BALEN erkent het belang van een veilige verwerking van persoonsgegevens (waaronder naam, adres, mailadres, locatiegegevens en overige persoonlijke data van natuurlijke personen) conform de heersende nationale regelgeving, waaronder de wet van 30 juli 2018, alsmede Verordening (EU) 2016/679 en tracht deze na te leven.

 • De door BANDENSERVICE BART BALEN verzamelde

persoonsgegevens zullen uitsluitend aangewend worden ter uitvoering van de opdracht op basis van de contractuele relatie tussen partijen, het gerechtvaardigd belang of op basis van een andere rechtvaardigingsgrond. BANDENSERVICE BART BALEN erkent de persoonsgegevens steeds vertrouwelijk te zullen verwerken ten behoeve van of in opdracht van de klant.

 • BANDENSERVICE BART BALEN garandeert dat persoons-

gegevens verzameld en verwerkt worden op een transparante wijze en dit enkel voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. Iedere verwerking wordt beperkt tot hetgeen noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de verwerking plaatsvindt. BANDENSERVICE BART BALEN verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: uitvoering van de overeenkomst, boekhoudkundige doeleinden en wettelijke verplichtingen. BANDENSERVICE BART BALEN ziet er op toe dat de persoonsgegevens correct worden geregistreerd en geactualiseerd indien nodig.

 • Door beroep te doen op de dienstverlening van BANDENSERVICE BART BALEN aanvaardt de klant dat deze gegevens verwerkt kunnen worden. BANDENSERVICE BART BALEN maakt gebruik van subverwerkers die in opdracht en onder toezicht van BANDENSERVICE BART BALEN persoonsgegevens verwerken. Deze verwerkingen zullen ten allen tijden beperkt worden tot het strikt noodzakelijke voor het uitvoeren van de respectievelijke opdracht. Behoudens in relatie tot de medewerkers en subverwerkers die in het kader van de dienstverlening betrokken worden, zal BANDENSERVICE BART BALEN geen persoonsgegevens uitwisselen met derden, tenzij dit a) noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, b) voortvloeit uit wettelijke bepalingen, gerechtelijke- of overheidsbevelen of c) in geval van uiterste noodzaak.
 • BANDENSERVICE BART BALEN verbindt zich er toe de nodige technische en organisatorische maatregelen te zullen treffen om verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens tegen te gaan, rekening houdende met de stand van de techniek, de gebruiken in de betrokken sector, en de aard van de verwerking.
 • De klant heeft het recht op inzage, kosteloze verbetering en/of weglating van diens verzamelde persoonsgegevens te verzoeken, alsmede het recht om diens toestemming in te trekken of om de overdraagbaarheid van diens gegevens te verzoeken. De door BANDENSERVICE BART BALEN verzamelde gegevens kunnen geraadpleegd worden na schriftelijk verzoek aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 • De persoonsgegevens die voor het opmaken van de offerte of het uitvoeren van de opdracht worden opgevraagd, worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de uitvoering van de desbetreffende dienstverlening. Indien BANDENSERVICE BART BALEN de gegevens voor een langere periode bewaart, baseert zij zich hier ten alle tijden voor op de nodige rechtvaardigingsgronden, waaronder de wettelijke verplichtingen inzake boekhouding, aansprakelijkheid en garantie.
 • Vragen en/of klachten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunnen gericht worden aan het centrale contactpunt bij BANDENSERVICE BART BALEN of op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Voor meer informatie kan u steeds het privacybeleid consulteren of de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit (gegevensbeschermingsautoriteit.be).

ARTIKEL 11 – GEEN ONEVENWICHTIGHEID TUSSEN RECHTEN EN PLICHTEN VAN PARTIJEN – RISICOVERDELING VERDISCONT- EERD IN DE VERGOEDING

 • Partijen bevestigen uitdrukkelijk dat de rechten en plichten zoals opgenomen in onderhavige algemene voorwaarden de consensus tussen partijen en derhalve de werkelijke wil van Partijen inhouden. Deze algemene voorwaarden brengen hierin dan ook geen onevenwichtigheid teweeg. De in onderhavige algemene voorwaarden bedongen risicoverdeling werd verdisconteerd in de overeengekomen prijs.

 

ARTIKEL 12 – NIETIGHEID

 • Elk artikel van onderhavige algemene voorwaarden dient te worden geïnterpreteerd op een wijze die verenigbaar is met de toepasselijke wetgeving. Eventuele nietigheid van een clausule zal niet de nietigheid van de volledige overeenkomst met zich meebrengen. De overeenkomst zal in dit geval worden hervormd en afgedwongen alsof de nietige clausule nooit opgenomen is geweest. Partijen zullen in dat geval tot een nieuwe overeenkomst trachten te komen waardoor zoveel mogelijk eenzelfde doelstelling of economisch evenwicht tussen partijen wordt bereikt als de niet afdwingbare bepaling bewerkstelligde.

 

ARTIKEL 13 –TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDHEID

 • De overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende handelingen

worden exclusief beheerst door het Belgische Recht en dienen overeenkomstig de Belgische wetgeving te worden geïnterpreteerd.

 • Uitsluitend de rechtbanken behorende tot het gerechtelijk

arrondissement waar de maatschappelijke zetel van BANDENSERVICE BART BALEN is gevestigd, zijn bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen de klant en BANDENSERVICE BART BALEN die uit de overeenkomst of de toepassing van de algemene voorwaarden voortvloeien of hiermee enig verband houden.